Hatályos szabályzatok felsorolása

Cím Típus Felhasználói hozzájárulás
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Portálszabályzat Minden felhasználó

Összegzés

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a GB Sustainability Audit Kft. hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

1.      Az adatkezelő adatai
2.      A http://cms.green-brands.hu honlapot használók adatkezelése
3.      A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése
4.      Jogok, jogorvoslati lehetőség
5.      Adatfeldolgozók megnevezés

Teljes szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a GB Sustainability Audit Kft. hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

 

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

1.      Az adatkezelő adatai

2.      A http://cms.green-brands.hu honlapot használók adatkezelése

3.      A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

4.      Jogok, jogorvoslati lehetőség

5.      Adatfeldolgozók megnevezése

 

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: GB Sustainability Audit Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13. b. ép. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-328124

Adószám: 26396273-2-41

Képviseli: Lévai Gábor, ügyvezető

Telefon: + 36 30 587 9054

E-mail: gabor.levai@green-brands.hu

 

2. A http://cms.green-brands.hu honlapot használók adatkezelése

2.1 Kapcsolatfelvétel

Az Adatfeldolgozó által a felnőtképzés folytatására üzemeltetett honlapon feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők a honlapon megadott online regisztrációs felületen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt, illetve a felnőttképzésre történő jelentkezést. Ennek során a GB Sustainability Audit Kft. a következő személyes adatokat kezeli:

§  név

§  születési hely és idő

§  anyja neve

§  telefonszám

§  e-mail cím

§  levelezési cím

§  iskolai végzettség

 

Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a GB Sustainability Audit Kft. ügyvezetője és az oktatási referens kezeli, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt magánszemélyként kezdeményezik.

Az adatokhoz ezen kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult.

A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a GB Sustainability Audit Kft. csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a GB Sustainability Audit Kft. az adatokat törli a nyilvántartásából.

A GB Sustainability Audit Kft. a személyes adatokat, kivéve a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókat harmadik fél részére nem továbbítja.

2.2 Cookie használata

A GB Sustainability Audit Kft. honlapjának megtekintésekor, a weblapszolgáltatónak technikai jellegű segítséget nyújtó úgynevezett cookie-k (magyar elnevezése: sütik) nem kerülnek a számítógépére.

 

3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

A GB Sustainability Audit Kft. magánszemélyek és cégek/intézmények számára hirdeti meg felnőttképzési programja keretében felnőttképzési szolgáltatásait. A képzést a szolgáltató szabadpiaci szolgáltatásként nyújtja. A képzésre jelentkezők és a résztvevők szükséges adatainak kezelése kizárólag a tanfolyam ideje alatti kapcsolattartás, a szerződéskötés és a kötelező statisztikai adatszolgáltatás* céljából történik.

A kapcsolattartás céljából nyilvántartott adatok:

§  név

§  telefonszám

§  e-mail cím

§  lakcím / levelezési cím

A szerződéskötéshez és a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum kiadásához szükséges adatok szükséges adatok a fentieken felül:

§  születési hely és idő

§  anyja születési család és utóneve(i)

§ személyi szám

§ telefonszám

§ lakcím

§  legmagasabb iskolai végzettség

§ munkahely neve

§ Jelentkező pozíciója a cégnél

A statisztikai adatokhoz szükséges adatok (ezen adatok személyek szerint nem beazonosíthatóak, mivel nincsenek adott névhez kötve, azaz anonim módon kerülnek továbbításra az országos statisztikai online programba):

§  születési idő (csak évszám),

§  legmagasabb iskolai végzettség,

§  neme,

§  lakcím irányító száma,

 

Az adatkezelés jogalapja a fenti esetekben is az Ön hozzájárulása, és ezen kívül szerződéses és jogi kötelezettség teljesítése. Az adatokat a GB Sustainability Audit Kft. ügyvezetője és az oktatási referensek kezelhetik, de csak a képzés végéig, illetve a kapcsolattartási e-mail cím tekintetében képzési eseményt követő három (3) évig, ezt követően az Ön beazonosítható, személyes adatai törlésre kerülnek, hacsak Ön a szerződésben másképpen nem rendelkezik. A számviteli előírásoknak megfelelően a bizonylatokat (értelemszerűen az azon szereplő adatokkal együtt, azaz: név, lakcím) azok keletkezésétől számított 8 évig kell megőrizni.

*A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) rendelkezései alapján az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programba (OSAP) jelentendő anonim adatok.

 

4. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a GB Sustainability Audit Kft. az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a GB Sustainability Audit Kft. egy másik megjelölt adatkezelő részére továbbítsa.

 

5. Adatfeldolgozók

A GB Sustainability Audit Kft. a személyes adatokat a következő cégek közreműködését igénybe véve kezeli:

§  Bodnár Kinga egyéni vállalkozó, 2081 Piliscsaba, Ráczvölgy utca 13

Az adatfeldolgozás területe: képzési referens, kapcsolattartás, oktatásszervezés

§  HALUS SPONTÁN Bt., 1026 Budapest, Pasaréti út 139. B. ép. 2.em.8.

Az adatfeldolgozás területe: pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok

§  Klippe Learning Oktató és Szolgáltató Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 18/B. 1. em.2.

Az adatfeldolgozás területe: webhosting szolgáltatás, a http://cms.green-brands.hu című holnap megfelelő működésének biztosítása.

§  Wiredsign Zrt., 2643 Diósjenő, Dózsa György út 28./b

Az adatfeldolgozás területe: a képzésre jelentkezővel képzési szerződés elektronikus formában való megkötése

A GB Sustainability Audit Kft. a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön szabályzatban rendelkezik.

Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, a fenti elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.

GB Sustainability Audit Kft.